§ 1

Foreningens Navn er Helgelauget

Lauget er dannet omkring Vikingeskibshallens kopi "Helge Ask" med det formål at støtte Forskning og Formidling af den historiske, kulturelle, maritime arv, samt udbredelse af kendskabet til sejlads med råsejl og til godt sømandskab.

 

§ 2

Alle personer over 16 år kan ved henvendelse til Laugsrådet optages efter gældende regler. Laugsrådet afgør om optagelse kan finde sted. I bekræftende fald tilstilles ansøgeren Laugets Skråer og Sejladsreglement. Laugets størrelse fastsættes på Tinge. Laugsrådet fører eventuelt venteliste. Alle medlemmer har stemmeret på Tinge.

Det årlige Tinge fastsætter mål for minimumsaktivitet. Ved manglende aktivitet meddeler Laugsrådet medlemmet dette, og ved fortsat mangel på aktivitet kan medlemmet slettes af Lauget. Udmeldelse af Lauget skal ske skriftligt til Laugsrådet.

 

§3

Ordinær Tinge afholdes hvert år i februar måned. Laugsrådet indkalder ved skriftlig henvendelse til hvert medlem senest 3 uger før afholdelse.

Dagsordenen for det ordinære Tinge skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af Tingsleder

2. Oldermandens beretning til Tingets godkendelse

3. Skatmesterens beretning til Tingets godkendelse

4. Fastsættelse af Laugsskat

5. Indkomne forslag

6. Eventuel revision af sejladsreglement og aktivitetspligt

7. 

Valg af Oldermand - på lige år  

Valg af Skatmester - på ulige år  

Valg af Bådsmand - på ulige år  

Valg af 2 Rådsmænd - hvert år  

Valg af 2 Suppleanter - hvert år  

Valg af Kæmner  - hvert år  

Valg af Kæmnersuppleant - hvert år

8. Eventuelt Forslag der ønskes behandlet på det ordinære Tinge skal være indgivet til Laugsrådet senest 7 dage før Tingets afholdelse.

Endelig dagsorden kan rekvireres fra Laugsrådet.

 

§4

Ekstraordinære Tinge indkaldes på samme måde som Ordinære Tinge. Det afholdes så ofte som Laugsrådet eller mindst 1/4 af medlemmerne finder det nødvendigt. Medlemmerne indgiver en skriftlig motiveret begæring med tilkendegivelse af dagsorden for det ekstraordinære Tinge til Laugsrådet. Når sådan begæring er modtaget af Laugsrådet skal ekstraordinær Tinge afholdes inden 6 uger. Laugsrådet er berettiget til at fremsætte yderligere punkter til dagsordenen.

 

§5

Tinget fastlægger retningslinier for laugets virke.

 

§6

Laugsrådet er laugets daglige ledelse, og repræsenterer lauget i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter lauget i henhold til lovene.

Laugsrådet består af Oldermand, Mester, Skatmester, Bådsmand, Skriver og yderligere 2 Rådsmænd. De vælges for 2 år ad gangen på det ordinære Tinge. Oldermand, Skatmester og Bådsmand vælges ved særlig afstemning. Der vælges for et år ad gangen 2 supplerende Rådsmænd. Der vælges en Kæmner og en Kæmnersuppleant for 1 år ad gangen. Oldermand og 2 Rådsmænd vælges for lige år. Skatmester, Bådsmand og 2 Rådsmænd vælges ulige år.

 

§7

Laugsrådet konstituerer sig på det første rådsmøde efter ordinære Tinge med Mester og Skriver. Laugsrådet fastsætter selv sin forretningsorden. Laugsrådet er kun beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af dets medlemmer, hvoriblandt Oldermand eller mester, er til stede.

Ved Oldermandens forfald indtræder Mester i hans sted. Der føres protokol over laugets forhandlinger. Protokollen underskrives af Laugsrådet ved godkendelse på næstfølgende møde.

 

§8

Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december. Laugsskatten fastsættes på det årlige Tinge. Laugsskatten forfalder til betaling 1. februar og opkræves ved udsendelse af Giroblanket. Indgår Laugsskatten ikke inden 1. april rykkes medlemmet.

Ved restance herefter fortabes alle medlemsrettigheder med øjeblikkelig virkning. Eventuel genoptagelse kan kun ske, når restancer er afviklede, men efter fornyet ansøgning om medlemskab. Laugsrådet må ikke stifte gæld uden forudgående vedtagelse på Tinge.

 

§9

Ændringer i Skråerne kan kun ske på et Tinge, hvor det har været sat på Dagsordenen. Ændringer kan kun vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte medlemmers stemme.

 

§10

Eventuel nedlæggelse af Helgelauget kræver 2/3 af samtlige medlemmers stemmer herfor på et Tinge, hvor dette er sat på som et dagsordenspunkt. Eller ved indkaldelse af et ekstraordinært Tinge med dette punkt på dagsordenen og hvor mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.

Ved en eventuel nedlæggelse af lauget skal der samtidig tages stilling til, hvad og hvem eventuelle midler, grej og udstyr skal overdrages til under hensyntagen til §1.

 

Vedtaget den 30. april 1992 Tingleder - Oldermand - Skriver

 

Laugsudtryk:   Laugskråer:  Vedtægter Tinge:  Generalforsamling Oldermand: Formand Skatmester: Kasserer Rådsmand: Bestyrelsesmedlem Laugskat: Kontingent Tingleder: Dirigent / ordstyrer Laugsråd: Bestyrelse Mester:  Næstformand Skriver: Sekretær (referent) Bådsmand: Udannelsesleder Kænmer: Revisor